fbpx
Wrocław, Polska
+48 885 856 808
shop@pawillows.com

Regulamin konkursu Najlepszy Koci Model Pawillows 2021

Regulamin konkursu Najlepszy Koci Model Pawillows 2021

pawillows regulamin

„Regulamin”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem w akcji „Najlepszy koci model Pawillows 2021” zwanej dalej „Konkursem”, jest Loerto Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 13A/212, 50-449 Wrocław, REGON: 382300460 , NIP: 8982247900 , KRS: 0000766163  zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w następujących miejscach:

– na Facebook’u, na profilu firmowym Organizatora https://www.facebook.com/pawillows („Profil Firmowy Facebook”).

–  na Instagramie, na profilu firmowym Organizatora https://www.instagram.com/pawillows („Profil Firmowy Instagram”)

–  na stronie interntetowej Organizatora https://pawillows.com („stona internetowa organizatora”)

 1. Organizator informuje, że niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani związany z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.Facebook.com/ (dalej: „Facebook”). Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu 
 2. Organizator informuje, że niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. 
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 4. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami punktu V Regulaminu.
 5. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet,
  a link do niego jest publikowany przy poście konkursowym, o których mowa w punkcie III  Regulaminu.
 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
 1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody oraz obowiązkiem przedstawienia jej na wniosek Organizatora);
 2.  przestrzega regulaminu konkursu oraz regulaminu portalu Facebook znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
 3. przestrzega regulaminu konkursu oraz regulaminu portalu Instagram znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870
 4.  posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil Facebook”) – zgodnie z regulaminem Facebook;
 5. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (dalej: „Profil Instagram”) – zgodnie z regulaminem Instagram;
 6.  spełni warunki, o których mowa w punkcie III ust. 2 Regulaminu.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. CZAS I WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs rozpocznie się dnia 17 lutego 2021r. o godz. 12:00 i zakończy 7 marca 2021r. o godzinie 23:59. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 etapach

a) Etap 1. Wysyłanie zgłoszeń mailowo i wykonanie zadania na portalu Facebook lub Instagram. Etap 1 posiada inne zadanie do wykonania w przypadku uczestnictwa w konkursie na platformie Instagram, a inne zadanie w przypadku uczestnictwa w konkursie na Facebook’u. Zadania oraz warunki uczestnictwa w konkursie zostały opisane poniżej. Wykonanie wszystkich zadań w ramach etapu 1 jest warunkiem zgłoszenia się do konkursu. Uczestnicy mają prawo zgłaszać się do konkursu najpóźniej do 5 marca 2021 r. do godz. 23:59. Zdjęcia pojawią się na stronie do głosowania w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie.

a) Etap 2. Głosowanie na stronie internetowej organizatora pod adresem https://pawillows.com/konkurs .  Głosowanie rozpocznie się dnia 19 lutego o godzinie 18:00 i w tym terminie strona zostanie aktywowana. Głosowanie będzie trwało do dnia 7 marca do godziny 23:59. Głosować na jedno zdjęcie można jeden raz dziennie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora, profilu organizatora na portalu Facebook oraz profilu organizatora Instagram.

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie następujących zadań konkursowych w 1 Etapie konkursu, czyli:
 1. wykonanie możliwie najlepszego zdjęcia konkursowego swojego kota według instrukcji znajdującej się na stronie organizatora pod linkiem https://pawillows.com/jak-wykonac-najlepsze-zdjecie-zwierzaka-na-poduszke/
 2. przesłanie zdjęcia konkursowego swojego kota wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, imieniem kota oraz opisem, dlaczego kochasz swojego kota na adres konkurs@pawillows.com . Brak przesłania zdjęcia na wskazany powyżej adres mailowy spowoduje brak możliwości udziału w konkursie
 3. W przypadku uczestnictwa w konkursie na portalu Facebook warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wklejenie w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora w dniu 17 lutego 2021r. do godziny 17:00 konkursowego zdjęcia swojego kota wraz z imieniem kota oraz opisem, dlaczego kochasz swojego kota.
 4. W przypadku uczestnictwa w konkursie na portalu Instagram  warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wszystkich następujących zadań konkursowych:

– udostępnienie na swoim publicznym profilu zdjęcia konkursowego swojego kota,

– oznaczenie na zdjęciu konkursowym swojego kota profilu organizatora (https://www.instagram.com/pawillows/)

– oznaczenie zdjęcia trzema hasztagami: #pawillows #dzienkota #kot , pozostałe hasztagi mogą być dowolne

– udostępnienia w swojej relacji na insta story postu konkursowego opublikowanego na profilu organizatora na Instagramie w dniu 17.02.2021 do godziny 17 i oznaczenie na nim profilu organizatora
https://www.instagram.com/pawillows/ oraz profilu sponsora żwirków Calitti https://www.instagram.com/calitti/ .

 1. zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu, w szczególności punktu V dotyczącego informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. udzielenie zgód i oświadczeń określonych w Regulaminie
 3. Uczestnik może opublikować tylko jedną Odpowiedź Konkursową na portalu Facebook lub Instagram. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź konkursową  przesłaną w formie zdjęcia na podany adres mailowy organizatora.
 4. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni, lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), a także do powielania w inny sposób, także na Facebook, Instagram, stronach www Organizatora; 

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, na Facebook, Instagram, stronach www Organizatora; 

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. Odpowiedzi Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 1. Dostarczanie przez Uczestnika Odpowiedzi Konkursowej zawierającej treści o charakterze bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym i tym podobnych jest zakazane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebook i Instagram, w szczególności Uczestników, którzy:
 1.  podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook lub Instagram;
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 3. nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

5. Organizator w sytuacjach, kiedy zgłoszenie konkursowe nie spełnia warunków konkursu ma prawo nie dopuścić zgłoszenia do Etapu 2, czyli głosowania na stronie organizatora.

6. W przypadku kiedy nadesłane zdjęcie nie spełnia wymagań opisanych na stronie organizator ma prawo poprosić drogą mailową o wykonanie nowego zdjęcia według instrukcji. W przypadku niedostarczenia poprawionego zdjęcia przed rozpoczęciem 2 Etapu konkursu organizator może nie dopuścić zgłoszenia do Etapu 2.

Przystąpienie przez Uczestnika do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

IV. NAGRODY i LAUREACI

 1. Laureat konkursu” to Uczestnik lub Uczestnicy, którzy w Etapie 2 uzyskają największą liczbę głosów i uzyskują prawo do nagrody.
 1. W konkursie zostanie wyłonionych 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów poprzez głosowanie, które nastąpi na stronie internetowej organizatora o którym mowa w punkcie III  Regulaminu. Nagrody dla Laureatów za zajęcie następujących miejsc to:
 • 1 miejsce w konkursie

–  3 identyczne poduszki z wizerunkiem kota wykonane na podstawie nadesłanego zdjęcia konkursowego

– żwirki dla kota marki  Calitti do wyboru
-1szt. STRONG 25L LAVENDER lub STRONG 25L UNSCENTED do wyboru
-1 szt. CRYSTALS 3.8L
– 1 szt. MICRO CRYSTALS 3.8L, 
– 1 szt. STRONG 5L LAVENDER, 
– 1 szt. STRONG 5L UNSCENTED, 
– 1 szt. CORN 6L 

 • 2 miejsce 

– 2 identyczne poduszki z wizerunkiem kota wykonane na podstawie nadesłanego zdjęcia konkursowego,

– 3 dowolnie wybrane żwirki dla kota marki  Calitti z poniższej listy
– CRYSTALS 3.8L
– MICRO CRYSTALS 3.8L,
– STRONG 5L LAVENDER,
– STRONG 5L UNSCENTED,
-CORN 6L 

 • 3 miejsce 

– 1 poduszka z wizerunkiem kota wykonane na podstawie nadesłanego zdjęcia konkursowego,

– 2 dowolnie wybrane żwirki dla kota marki  Calitti z poniższej listy
– CRYSTALS 3.8L
– MICRO CRYSTALS 3.8L,
– STRONG 5L LAVENDER,
– STRONG 5L UNSCENTED,
– CORN 6L 

 • miejsca od 4 do 10 – rabat w wysokości 50% na poduszkę z wizerunkiem Twojego zwierzaka do wykorzystania na stronie internetowej organizatora ważny do 30 kwietnia 2021 roku.
 1. Laureat w każdym momencie może zrezygnować z Nagrody, wysyłając w tym celu stosowną informację Organizatorowi na adres mailowy konkurs@pawillows.com
 1. Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość e-mail na adres mailowy z którego przesłane zostało zdjęcie konkursowe. Laureat jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji do skontaktowania się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru nagród tj.:

a) imię i nazwisko,

b) adres dostawy produkty lub numer paczkomatu

c) numer telefonu.

Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące odbioru Nagrody.

 1. Przesłanie danych i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest koniecznym warunkiem dokonania odbioru Nagrody.
 1. Nagroda zostanie wysłana zostanie do Laureata przesyłką rejestrowaną. Organizator informuje, iż Nagroda zostania wydania lub nada w terminie do 10 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów. 
 1. Organizator podejmie wyłącznie jedną próbę doręczenia Nagrody. Nieodebranie przesyłki z Nagrodą przez Laureata uznane będzie za rezygnację z otrzymania Nagrody.j.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, adres do kontaktu: Loerto Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 13A/212, 50-449 Wrocław, REGON: 382300460 , NIP: 8982247900 , KRS: 0000766163
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, jak również wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;

b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).

 1. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji i podejmowania innych czynności przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, w szczególności firmie kurierskiej w celu doręczenia Nagrody, jak również podmiotom zajmującym się rozliczaniem podatkowym w imieniu i na rzecz Organizatora. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:
 2. w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a) i b) niniejszego punktu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt c) niniejszego punktu – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego wyników zgodnie z punktem IV ust. 5 Regulaminu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora.
 1. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący).
 1. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony w ust. 4 powyżej.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda rzeczowa wymieniona w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 1. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: www.pawillows.com. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.